We help the world growing since 1983

سلف میله

  • سلف میله سیم پیچ فریت با اندوکتانس بالا FR6 سفارشی

    سلف میله سیم پیچ فریت با اندوکتانس بالا FR6 سفارشی

    مدل شماره:SH-FR6

    این یک سلف میله ای است که در تجهیزات صوتی استفاده می شود.هسته مواد فریت که با مدارهای محیطی کار می کند، نقش فیلتر جریان را ایفا می کند.ساختار و فرآیند ساده آن را برای پردازش سریع راحت می کند.در خارج از سلف یک لوله انقباض حرارتی برای محافظت از بدنه و جداسازی از اجزای اطراف وجود دارد.